การฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่ 6 ครั้งที่ 2

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2566 สำนักงาน กสทช. โดย สำนักกำกับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) จัดค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่ 6 ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติการ การสร้างจริยธรรมและส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชน และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาทางสื่อได้อย่างถูกอักขรวิธีให้กับผู้เข้าอบรบ รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Create by  -   (8/31/2023 10:56:49 AM)

Download

Page views: 24