Think Tank Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง มุมมองท้องถิ่น: โอกาสกับความท้าทายในยุคสื่อหลอมรวม

       วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม Think Tank Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง “มุมมองท้องถิ่น : โอกาสกับความท้าทายในยุคสื่อหลอมรวม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
       ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต กสทช. กล่าวเปิดการประชุม Think Tank Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง มุมมองท้องถิ่น : โอกาสกับความท้าทายในยุคสื่อหลอมรวม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ  การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นและรับฟังมุมมองต่อการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พฤติกรรมการใช้และเข้าถึงสื่อของท้องถิ่นในปัจจุบัน การสร้างคุณค่าในทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจของสื่อท้องถิ่น
       ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในส่วนภาคเหนือ จำนวน 30 คน จากสถาบันการศึกษา 12 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งนักวิชาการจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และตัวแทนสื่อท้องถิ่นแสงเหนือ Voice of the North
       การประชุมครั้งนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนประเด็นเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคสื่อและสร้างสมรรถนะทางดิจิทัลของท้องถิ่น มุมมองการพัฒนาและการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสื่อท้องถิ่น และการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ 
        “หากมองในเชิงโครงสร้าง ต้องยอมรับว่า กสทช. เป็นองค์กรซึ่งมีหน้าที่ทั้งกำกับและส่งเสริม ที่ผ่านมาเราเน้นการกำกับตามกฎหมาย ผ่านการออกระเบียบต่าง ๆ แต่ในเชิงการส่งเสริมยังค่อนข้างจำกัดโดยเฉพาะมิติการเข้าถึงทรัพยากรการสื่อสาร และการใช้ประโยชน์จากการสื่อสาร การจัดงานครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้แทนในภาคส่วนต่าง ๆ ของภาคเหนือ รับฟังความเห็นจากนักวิชาการ สื่อท้องถิ่น สื่อชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเนื้อหาและสื่อท้องถิ่นตลอดจนรับฟังมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรการสื่อสารอย่างยั่งยืนในยุคหลอมรวม” ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง กล่าว
       นอกจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ที่ภาคเหนือคือ จังหวัดอุตรดิตถ์แล้ว สำนักงาน กสทช. จะมีแผนจัด Think Tank Forum เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการและภาคประชาสังคมในภูมิภาคอีสานและภาคใต้ จากนั้นจะรวบรวมข้อสรุปจากเวทีต่าง ๆ  เพื่อนำเสนอต่อ กสทช.ต่อไป
 

สร้างโดย  -   (31/8/2566 14:41:59)

Download

Page views: 78