ประกาศขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย จำนวน 2 ด้าน

ประกาศ กสทช. เรื่อง ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย (ด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณหรือสถิติประยุกต์) (Click Download)

Announcement of the Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission Regarding Postponement the Announcement of the List of Qualified Candidates Eligible for Selection to be Appointed as Visiting Fellows (Visiting Fellows with Expertise in the Field of Industrial Organization and Quantitative Economics/ Applied Statistics) (Click Download)
ประกาศ กสทช. เรื่อง ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย (ด้านการสื่อสารมวลชน นวัตกรรมสื่อ ธุรกิจสื่อ และอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหาโสตทัศน์) (Click Download)

Announcement of the Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission Regarding the Postponement the Announcement of the List of Qualified Candidates Eligible for Selection to be Appointed as Visiting Fellows (Visiting Fellows with Expertise in the Field of Media and Communications, particularly Mass Media, Media Innovation, Media Entrepreneurship and Audio-Visual Content Industry) (Click Download)

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/1/2023 10:48:31 AM)

Download

Page views: 258