การอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบ กิจการกระจายเสียง สำหรับผู้ประกอบกิจการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 กสทช. พล.ต.อ. ดร. ณัฐธร เพราะสุนทร เป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง สำหรับผู้ประกอบกิจการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนทั่วไป และร่วมบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งการอบรมจัดขึ้นโดยสำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัสน์ (มส.) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง รวมทั้งบทบาทอำนาจหน้าที่การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงของ กสทช. และเพื่อให้การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงของ กสทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
 

Create by  -   (9/1/2023 1:14:15 PM)

Download

Page views: 80