การประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ “รู้เท่าทันสื่อและกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ”

วันที่ 1 กันยายน 2566 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ “รู้เท่าทันสื่อและกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน โดยสำนักงาน กสทช. เป็นหนึ่งในคณะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มผู้ประกอบการ องค์กรผู้บริโภค องค์กรวิชาชีพ สื่อมวลชน ภาควิชาการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจและมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการข้อมูลให้แก่ประชาชนและรับเรื่องร้องเรียน Call Center 1200  สำนักงาน กสทช.
 

Create by  -   (9/1/2023 3:37:14 PM)

Download

Page views: 116