จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เพื่อปรับปรุงแก้ไข ประกาศ กสทช. รวมถึงการทบทวนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ขส.) ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เพื่อปรับปรุงแก้ไข ประกาศ กสทช. รวมถึงการทบทวนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566  โดยมีผู้ประกอบการจำหน่ายกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ผู้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

Create by  -   (9/12/2023 2:59:31 PM)

Download

Page views: 28