สำนักงาน กสทช. จัดการอบรม “เสริมทักษะการผลิตรายการพอดแคสต์อย่างมืออาชีพ” ณ จังหวัดสงขลา

วันที่ 6 กันยายน 2566 ผศ. ดร. ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมทักษะการผลิตรายการพอดแคสต์อย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2566 ที่จัดขึ้นโดยสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนให้มีความรู้และทักษะในการผลิตรายการพอดแคสต์ที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้ฟังและเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลต่อไป ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดสงขลา
 

Create by  -   (9/12/2023 3:01:27 PM)

Download

Page views: 29