สำนักงาน กสทช. ร่วมงานโครงการ Market Fair “เรารู้ คุณทำได้”

วันที่ 11 กันยายน 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ Market Fair “เรารู้ คุณทำได้” จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2566 เพื่อเผยแพร่ผลงาน ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตโดยคนพิการและกลุ่มเป้าหมาย การแสดงศักยภาพคนพิการ เปิดพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงาน และส่งเสริมการจ้างงานให้กับคนพิการ ซึ่งสำนักงาน กสทช. โดยนางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์ รักษาการแทนผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และ สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (ถท.) ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์บริการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ TTRS ที่ใช้เป็นแฟลตฟอร์มระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยิน และคนพิการทางการพูดโดยใช้เครือข่ายโทรคมนาคมให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 

Create by  -   (9/12/2023 3:03:59 PM)

Download

Page views: 45