การอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข่าว ครั้งที่ 4 จังหวัดสุโขทัย

           วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ได้เป็นประธานเปิดการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข่าว ครั้งที่ 4  ณ โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการนำเสนอข้อมูลของการรายงานข่าวในสถานการณ์ต่าง ๆ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลาง และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
          การอบรมครั้งนี้ กำหนดจัด 2 วัน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ อนุกรรมการด้านเนื้อหารายการ การส่งเสริมการกำกับดูแลกันเอง และการพัฒนาองค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำนักงาน กสทช. บรรยายเรื่อง “รายการข่าว : แนวทางการกำกับดูแลด้านเนื้อหาในปัจจุบัน”
คุณรุ่งมณี เมฆโสภณ สื่อมวลชนอาวุโส และอดีตกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง “ความหลากหลายของข่าวท้องถิ่นและการรายงานข่าวท้องถิ่น : ครอส แพลทฟอร์ม” และคุณสุปัน รักเชื้อ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย บรรยายเรื่อง “กลไกการกำกับดูแลขององค์กรวิชาชีพสื่อฯ : กรณีศึกษา เคลียริ่งเฮาส์ สามองค์กรวิชาชีพ”
          ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้ประกาศข่าว ผู้ดำเนินรายการ ผู้สื่อข่าว จากสถานีวิทยุกระจายเสียง เคเบิลทีวี สำนักข่าว และสมาคมสื่อมวลชน จากจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลำปาง จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 52 คน
          การจัดอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข่าว กำหนดจัด 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี และครั้งที่ 4
จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
 
 

Create by  -   (9/13/2023 2:22:58 PM)

Download

Page views: 34