การอบรมหัวข้อการประเมินผลกระทบจากการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแล (Regulatory Impact Assessment: RIA) สำหรับผู้บริหาร

วันที่ 14 กันยายน 2566 กสทช. รศ.ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย เป็นประธานเปิดการอบรมในหัวข้อการประเมินผลกระทบจากการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแล (Regulatory Impact Assessment: RIA) สำหรับผู้บริหาร โดยมี กสทช. พล.อ.ท. ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ และ กสทช. รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ เข้าร่วมรับฟังการอบรมดังกล่าว ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และการศึกษาข้อมูลร่วมกัน ในด้านการประเมินผลกระทบจากการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแล โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้จาก Mr. Scott H. Jacobs ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรงในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ หอประชุมสายลม 5021 สำนักงาน กสทช.
 

Create by  -   (9/14/2023 2:40:38 PM)

Download

Page views: 35