สํานักงาน กสทช. ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 2/2566

สํานักงาน กสทช. ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2566 ณ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 6 บริษัท อสมท จํากัด(มหาชน) (เอกสารแนบ) ก่อนเข้าร่วมการทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และแสดงผลตรวจ ATK (ตรวจภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวันเข้ารับการทดสอบ) ที่ระบุวันและเวลาตรวจที่ชัดเจน หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการทดสอบ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02 271 7600 ต่อ 5714, 5715

Download

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ.pdf

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (15/9/2566 10:29:38)

Download

Page views: 15