ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโทรคมนาคม ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เข้าเยี่ยมคารวะประธาน กสทช.

     เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. ดร. Cosmas Luckyson Zavazava ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโทรคมนาคม (Telecommunication Development Bureau : BDT) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เข้าเยี่ยมคารวะศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ ในโอกาสนี้ นายนทชาติ จินตกานนท์ อตย. พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. และผู้แทนจาก ITU ได้เข้าร่วมการเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้ด้วย
     ประธาน กสทช. ได้กล่าวแสดงความยินดีสำหรับการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโทรคมนาคมของ ITU เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 และการเยือนประเทศไทยครั้งแรกหลังการเข้ารับตำแหน่งฯ ประธาน กสทช. กล่าวว่า ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาโทรคมนาคม ปี ค.ศ. 2025 (the World Telecommunication Development Conference: WTDC-25) ณ กรุงเทพมหานคร และมุ่งหวังให้ ITU อำนวยความสะดวกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวของประเทศไทย นอกจากนี้ ประธาน กสทช. ได้กล่าวถึงการสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของ ITU โดยเฉพาะการจัดงาน Girls in ICT Day Thailand เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็กผู้หญิง
     ดร. Cosmas กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาบริหารของ ITU อีกสมัย พร้อมชื่นชมประเทศไทยที่มีบทบาทเชิงรุกในการประชุมของ ITU มาโดยตลอด นอกจากนี้ ดร. Cosmas ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในการดำเนินงานของ ITU อาทิ การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Regional Development Forum for Asia and the Pacific (RDF-ASP) ปี ค.ศ. 2023 ครั้งนี้ ดร. Cosmas ได้กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานของสำนักพัฒนาโทรคมฯ พร้อมกล่าวถึงการดำเนินการของ ITU ร่วมกับรัฐสมาชิก (Member State) เพื่อยกระดับ ICT Development Index (IDI) โดยทั้งสองฝ่ายเห็นว่า IDI จะเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสมาชิกต่อไป
     นอกจากนี้ ดร. Cosmas ได้สอบถามสิ่งที่ประเทศไทยมุ่งหวังจาก ITU ระหว่างปี ค.ศ. 2023 - 2026 โดย อตย. ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของ ITU ที่เป็นต้นแบบและแนวทางในการดำเนินงานสำหรับรัฐสมาชิก โดยเฉพาะการดำเนินงานเพื่อการส่งเสริมการเข้าถึงการเชื่อมต่อ ความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทของเยาวชนด้าน ICT ทั้งนี้ อตย. ได้กล่าวถึงความสอดคล้องระหว่างแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. และ ITU และประเทศไทยมุ่งหวังสนับสนุนการดำเนินงานของ ITU และการผลักดันและต่อยอดประเด็นต่าง ๆ ผ่านการประชุม WTDC-25 ต่อไป
 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/18/2023 4:48:08 PM)

Download

Page views: 103