สำนักงาน กสทช. ภาค 4 จัดอบรม “การเสริมสร้างความรู้และประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน ผ่านศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) ประจำปี 2566”

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักงาน กสทช. ภาค 4 จัดอบรม “การเสริมสร้างความรู้และประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน ผ่านศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) ประจำปี 2566” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาทักษะเบื้องต้นในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อสร้างสรรค์ และการสร้างอาชีพ รายได้แก่ชุมชน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนและบุคลากรในท้องถิ่น โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และสำนักงาน กสทช. ภาค 4 บรรยายให้ความรู้ ณ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
 

Create by  -   (10/30/2023 11:48:52 AM)

Download

Page views: 112