การอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เท่าทันเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักงาน กสทช.ภาค 3 และสำนักงาน กสทช. เขต 31 จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เท่าทันเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) ครั้งที่ 3/2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำกับดูแลการประกอบกิจการ และคุ้มครองผู้บริโภคในกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน เครื่อข่ายผู้บริโภคฯคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน ในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 250 คน จาก 8 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 

Create by  -   (11/1/2023 11:28:59 AM)

Download

Page views: 39