การดำเนินรายการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่ 6 ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2566 สำนักงาน กสทช. โดย สำนักกำกับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ได้ดำเนินรายการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่ 6 ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติการ สร้างจริยธรรม และส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชน และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาทางสื่อได้อย่างถูกอักขรวิธี ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และผู้ที่เกี่ยวข้องณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 

Create by  -   (11/1/2023 3:06:35 PM)

Download

Page views: 31