การอบรมการให้ความรู้กฎเกณฑ์ทางด้านเทคนิคสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการอบรมหัวข้อ “การอบรมการให้ความรู้กฎเกณฑ์ทางด้านเทคนิคสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2566” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้แทนจากห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้คลื่นความถี่ การยื่นรายงานที่เกี่ยวข้อง และความรู้ทางด้านเทคนิคที่จำเป็น อันจะส่งผลต่อการพัฒนายกระดับมาตรฐานให้กับกิจการวิทยุกระจายเสียง ณ ห้องประชุม ภาสกร 1 ชั้น 3 ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ฮอลล์ โรงแรมโมโค จังหวัดอุดรธานี
 

Create by  -   (11/2/2023 10:51:50 AM)

Download

Page views: 37