การอบรม “การให้ความรู้กฎเกณฑ์ทางด้านเทคนิคสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2566”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการอบรม “การให้ความรู้กฎเกณฑ์ทางด้านเทคนิคสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2566” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้รับความรู้ความเข้าใจในประกาศ หลักเกณฑ์ทางด้านเทคนิคที่สำนักงาน กสทช. จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการอนุญาต รวมถึงประเด็นทางด้านเทคนิคอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานให้กับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้เทียบเคียงในระดับสากล ณ หอประชุมสายลม 5021 สำนักงาน กสทช.
 

Create by  -   (11/9/2023 3:25:04 PM)

Download

Page views: 41