การประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เรื่อง แนวทางการดำเนินการหลังสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ จัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 กสทช. ต่อพงศ์ เสลานนท์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เรื่อง แนวทางการดำเนินการหลังสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ จัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) โดยมีให้บริการที่เป็นคู่สัญญาโครงการ จำนวน 18 สัญญา
ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) หน่วยงานพื้นที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน องค์กรปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการเรียนรู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการสำรวจข้อมูลการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและความต้องการของผู้รับบริการ โดยการวัดระดับผลการดำเนินงานการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านบริการประเภทต่างๆ เพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ประเมินผลโครงการเสนอต่อ กสทช. พิจารณาแนวทางในการให้การสนับสนุนหลังสิ้นสุดระยะเวลาโครงการต่อไป ณ หอประชุมสายลม 5011 สำนักงาน กสทช.
 

Create by  -   (11/9/2023 4:03:20 PM)

Download

Page views: 59