การประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เกี่ยวกับแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566  กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เกี่ยวกับแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นไปด้วยความรอบคอบและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

Create by  -   (11/13/2023 10:26:39 AM)

Download

Page views: 51