สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/13/2023 11:41:53 AM)

Download

Page views: 52