การประชุมนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นการศึกษาวิจัยผลการอบรมบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช.

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักกำกับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นการศึกษาวิจัยผลการอบรมบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. ที่จัดโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ การประชุมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลการติดตามและประเมินผลในการดำเนินการจัดอบรม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อไป ณ โรงแรมใบหยก สกาย กรุงเทพฯ
 

Create by  -   (11/15/2023 3:20:45 PM)

Download

Page views: 31