การตรวจเยี่ยมศูนย์ USO Wrap โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.  สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ USO Wrap โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ความเป็นมาการจัดตั้งศูนย์ USO Wrap แนวทางการดำเนินงานในปัจจุบันของศูนย์ USO Wrap การขอรับการสนับสนุนในส่วนการดำเนินงานของศูนย์ USO Wrap ในอนาคต ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมให้นักเรียนใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 
 

Create by  -   (11/15/2023 4:39:34 PM)

Download

Page views: 30