การบรรยายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงาน กสทช.

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต  (ตบ.) จัดการบรรยายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงาน กสทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยการนำหลักธรรมมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. โดยมี ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโพชฌงค์ บรรยายในหัวข้อ “การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร: งานได้ผล คนเป็นสุข” และ ผศ.ดร.พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหารบรรยายหัวข้อ “สุขในงาน เบิกบานในชีวิต” ณ หอประชุมสายลม 5021 สำนักงาน กสทช.
 

Create by  -   (11/16/2023 4:08:25 PM)

Download

Page views: 28