สำนักงาน กสทช. จับมืออีอีซี ร่วมพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย ด้วยเทคโนโลยี 5G & Beyond

        วันที่ 16 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่างสำนักงาน กสทช. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (สกพอ.) โดยมี นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) และ ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (เลขาธิการ สกพอ.) ร่วมลงนามฯ เพื่อร่วมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยไปสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
        นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. พร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเมื่อปี 2563 สำนักงาน กสทช. ได้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz โดยมีการกำหนดเงื่อนไขให้มีการลงทุนพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมให้ครอบคลุมร้อยละ 50 ของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ภายใน 1 ปี ซึ่งปัจจุบันการดำเนินการดังกล่าวได้มีการขยายโครงข่ายคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz ในเขตพื้นที่ EEC ที่ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ครอบคลุมพื้นที่รวมแล้วประมาณ 95.70% ของพื้นที่
        นายไตรรัตน์ กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ และแอปพลิเคชันที่รองรับการทำงานของเทคโนโลยี 5G ให้เข้าถึงผู้ใช้บริการมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน กสทช. ได้มีการอนุญาตพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) ในพื้นที่โครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาต จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) เพื่อดำเนินการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย (Eastern Economic Corridor of Digital: EECd) ในโครงการ Thailand Digital Valley อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีด้วย
        ทั้งนี้ อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญที่ก่อให้เกิดการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น E-Commerce IoT ดิจิทัลคอนเทนต์ และคลาวด์คอมพิวติ้ง จากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอันเป็นผลจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Contribution to GDP ในภาพรวมเศรษฐกิจดิจิทัล พบว่า ปี 2565 มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจดิจิทัลกว่า 2 ล้านล้านบาท และหากเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) พบว่า มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 12.19 ในปี 2565 ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาครัฐจะต้องมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลให้มากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 30 ในปี 2570 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        “ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ สกพอ. ในครั้งนี้ จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 5G & Beyond และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ หรืออุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน (new s-curve) และเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอำนวยความสะดวกในการอนุมัติและออกใบอนุญาต เพื่อส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาในเขต EEC สำนักงาน กสทช. พร้อมให้ความร่วมมือขับเคลื่อนภารกิจสำคัญนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป” นายไตรรัตน์ กล่าว
 

Create by  -   (1/16/2024 12:04:50 PM)

Download

Page views: 101