การอบรมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ให้บริการภายนอกในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. (System owner and Vendor training)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นบ.) จัดการการอบรมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ให้บริการภายนอกในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. (System owner and Vendor training) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เพิ่มทักษะประสิทธิภาพและทักษะให้พนักงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ หอประชุมสายลม 5011 สำนักงาน กสทช.
 

Create by  -   (2/19/2024 3:46:26 PM)

Download

Page views: 97