สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างสำนักงาน กสทช. และกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม (Ministry of Post and Telecommunications) แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างสำนักงาน กสทช. และกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม (Ministry of Post and Telecommunications) แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

สร้างโดย  - 2fellows  admin (10/2/2559 14:43:40)

Download