สำนักงาน กสทช. โดย คท. ทท. รท. ได้จัดการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เรื่อง แนวทางการทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตามข้อ 12.5 ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี

Create by  - 2fellows  admin (1/28/2016 2:32:41 PM)