การทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอให้ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ.2555 นำเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง    เข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิค ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองรายงานผลการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ได้ลงทะเบียนกับสำนักงาน กสทช. ก่อนยื่นคำขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556  เป็นต้นไป  โดยจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
     1. เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ขอรับบริการทดสอบ ประกอบด้วย Exciter และ RF Power Amplifier 
     2. คำขอรับบริการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่กรอกราย
                ละเอียดครบถ้วน [ดาวน์โหลดได้ที่นี่]
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     4. สำเนาหนังสืออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากสำนักงาน กสทช.
     5. สำเนาใบอนุญาตทำหรือนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ของเครื่องที่ขอรับบริการทดสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
                 (ถ้ามี)
              6. ใบเสร็จรับเงินค่าบริการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นผู้ออกให้ (กรณีทดสอบครั้งที่ 2)
 
รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ

1.ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งงวิทยุกระจายเสียง “Broadcast DIY” สังกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรอดแคสท์   ดีไอวาย 
ที่อยู่ :  เลขที่ 225 หมู่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ :  089-6731331 
หมายเลขโทรสาร : 02-7471825 
เว็บไซต์ : www.broadcastdiy.com

 2.ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “LABX” และห้องทดสอบมาตรฐานทาง   เทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “Mobile LABX”  สังกัด บริษัท แล๊บ เอ็กซ์ จำกัด  
ที่อยู่ : เลขที่ 7 ซอยร่มเกล้า 58 แขวงคลองสามต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
หมายเลขโทรศัพท์ :   02-171-7857  
หมายเลขโทรสาร : 02-171-7858 
เว็บไซต์ : www.labx.co.th

3.ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “IRCT” สังกัด บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด 
ที่อยู่ : เลขที่ 719 อาคาร KPN ชั้น 4 ถนนพระราม9 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หมายเลขโทรศัพท์ :  02-717- 1400 ต่อ 3102
หมายเลขโทรศัพท์  มือถือ :  085-8747278 
หมายเลขโทรสาร: 02-717 1422 
เว็บไซต์ : www.irct.co.th


4. ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “RF LAB” สังกัด บริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น จำกัด
 ที่อยู่: 120/2, 140 ซอยรามคำแหง 52 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  10240
 หมายเลขโทรศัพท์: 02-732-3319 ต่อ 24  หรือ 084-155-4909
 หมายเลขโทรสาร : 02-7322290
 เว็บไซต์: www.rf.co.th

5.ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “CJ MEDIA LAB” สังกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เจ มีเดีย กรุ๊ป
 ที่อยู่: 353/1 ซอย 29 (วัดสาเกตุนคร) ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
 หมายเลขโทรศัพท์: 043-515186,087-5973999
 หมายเลขโทรสาร : 043-518650
 เว็บไซต์: www.cjmedia.co.th


6.ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “เบต้า อาร์เอฟแล็บ” 
 สังกัด บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
 ที่อยู่: 288/9 ม.7 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 (สี่แยกอินโดจีน)
 หมายเลขโทรศัพท์: 02-9828445 ถึง 7  ,092-253-7771, 081-9253003, 
 หมายเลขโทรสาร : 02-5730984
 เว็บไซต์: www.betarflab.comทั้งนี้ เมื่อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงผ่านการตรวจสอบมาตรฐานเทคนิคโดยมีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 แล้ว ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการนำรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวมายื่นที่สำนักงาน กสทช. อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อการพิจารณาออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ต่อไป
 
7. ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “RMUTP Tx LAB”
สังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร์สาย 1  แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-9132424 ต่อ 163 , 081-9038810
หมายเลขโทรสาร  : 02-9132424 ต่อ 163
เว็บไซต์ : http://txlab.rmutp.ac.th
Email :  rmutptxlab@rmutp.ac.th8.ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งงวิทยุกระจายเสียง “Radio-Test@SALAYA”
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)
ที่อยู่ : เลขที่ 96 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล สาย 5 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-441-6071, 02-441-6000 ต่อ 2633, 086-702-1978
หมายเลขโทรสาร : 02-441-6071, 02-441-6000 ต่อ 2633
 เว็บไซต์ : www.facebook.com/RadioTestSalaya9. ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “RABTOR: Radio Broadcast Testing Laboratory”
สังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ที่อยู่ : ห้อง D104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพ
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร : 029883666 ต่อ 2226, 1128
เว็บไซต์ : www.rabtor.mut.ac.th
แผนที่ (พิกัด 13.847200, 100.856399)


10. ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “ไทยแล็บ”
สังกัด : บริษัท ไทยแล็บ นครศรีธรรมราช จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 6/11 ถ.ประตูลอด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 075-345043, 08-1569-3921

Download

  • ผนวก-ก-แบบคำขอรับบริการทดสอบ.doc

Create by  -   (8/10/2016 6:49:42 PM)

Download

Page views: 3368