บอร์ดกระจายเสียง /กสทช. แถลงผลการประชุมครั้งที่ 15/2558 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

วันนี้ (11พฤษภาคม 2558) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติ อนุมัติผังรายการประจำปี 2558 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 แต่ยังมีบางรายการที่เนื้อหาไม่สอดคล้องกับหมวดหมู่ ที่ประชุม กสท. จึงมีมติให้ทางช่อง 5 ดำเนินการแก้ไขปรับผังรายการอีกครั้ง ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน กสทช.
     ต่อมาที่ประชุม กสท. พิจารณาเรื่องการขอต่อใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการสำหรับการให้บริการโทรทัศน์  ภาคพื้นดินในระบบอนาล็อก เพื่อกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่ 1 แก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทยพีบีเอส ออกไปอีก 1 ปีนับจากวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
     นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท. เห็นชอบการทำบันทึกข้อตกลงในการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระหว่างสำนักงาน กสทช. กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกองทัพบก เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการและการรับชมดิจิตอลทีวี รวมทั้งสาธิตการติดตั้งและแนะนำการติดตั้งแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
     ส่วนกรณีการเลื่อนจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดิจิตอลทีวี งวดที่ 2 ที่ประชุม กสท. ได้พิจารณาตามที่สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมความคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเห็นว่ายังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องการใช้อำนาจและดุลพินิจของ กสท. จึงได้มีมติให้สำนักงาน กสทช.นำเรื่องดังกล่าวหารือกับสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความรอบคอบในประเด็นดังกล่าว
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 11:24:46 AM)