ประธาน กทค. ชี้แจงมติกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

ตามที่มีข่าวปรากฎในหนังสือพิมพ์บางฉบับวันนี้ (8 พ.ค. 2558)  รายงานเกี่ยวกับมติ การประชุม กทค. เมื่อวันพฤหัสที่ 7 พ.ค. 2558 เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสน เข้าใจผิด และคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมติดังกล่าวต่อสาธารณชนนั้น

     พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธาน กทค. ขอชี้แจงถึงมติในที่ประชุม กทค. ดังกล่าวว่า มติดังกล่าวเป็นเรื่องที่มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. สอบถามไปยังกองทุนฯ ถึงลักษณะรูปแบบการประกอบธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

     ซึ่งการดำเนินงานของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (TRUEIF) นั้น จะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ ย่อมต้องพิจารณาจากลักษณะรูปแบบการดำเนินกิจการของกองทุนฯในรายละเอียด เช่น ในกรณีที่กองทุนฯ (TRUEIF) เป็นผู้ให้เช่าทรัพย์สินที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเสา ให้กับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีใบอนุญาตประกอบการอยู่แล้ว ผลในทางกฎหมายที่ กสทช. จะต้องทำหน้าที่กำกับดูแล ย่อมเป็นลักษณะหนึ่ง หรือในกรณีกองทุนฯให้เช่าเสาแก่ผู้เช่าเสาที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผลย่อมเป็นอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งกรณีนี้ก็อาจมีความสุ่มเสี่ยงว่าอาจทำให้กองทุนฯ กลายเป็นผู้ประกอบกิจการที่จะต้องมีใบอนุญาตเอง

     ทั้งนี้มติดังกล่าว เป็นไปตามหน้าที่ของ กสทช. ที่ต้องรักษากฎระเบียบในการกำกับดูแลการประกอบกิจการการโทรคมนาคมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 11:26:21 AM)