ผลการประชุม กทค. วันที่ 28 มกราคม 2557

นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ และจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ 2 / 2557  วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 มีวาระสำคัญ ดังนี้

     เรื่องที่ 1 ที่ประชุม กทค. มีมติเห็นชอบการขอต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 3G จำนวน 790,000 เลขหมาย ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

     เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กทค. มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) ได้แก่ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐาน และสถานีทวนสัญญาณกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunication (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunication (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) และให้นำเสนอที่ประชุม กสทช. ต่อไป

     เรื่องที่ 3 ที่ประชุม กทค. รับทราบ ผลการส่งมอบศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ ตามที่ได้ขอขยายระยะเวลาการจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ตามประกาศแผนปฏิบัติการ USO ประจำปี 2553 ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมจำนวน 7 แห่ง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย

     เรื่องที่ 4 ที่ประชุม กทค. เห็นชอบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัดมหาชน และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด และสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด

     เรื่องที่ 5 ที่ประชุม กทค. รับทราบรายงานความคืบหน้าในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีการสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยจำนวนเลขหมายที่คงค้างในระบบของบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (DPC) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีเลขหมายคงค้างอยู่ในระบบจำนวน 19,710 เลขหมาย เป็นเลขหมายในระบบโพสต์เพด และจำนวนเลขหมายที่ยังคงค้างในระบบของบริษัท ทรู มูฟ จำกัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 มีเลขหมายคงค้างอยู่ในระบบจำนวนประมาณ 11.073 ล้านเลขหมาย โดยเป็นเลขหมายในระบบโพสต์เพดประมาณ 73,000 เลขหมาย และเลขหมายในระบบพรีเพดประมาณ 11 ล้านเลขหมาย

     เรื่องที่ 6 ที่ประชุม กทค. เห็นชอบการขอต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานของบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด  จำนวน 294,000 เลขหมาย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release-280157-ผลการประชุมบอร์ด-กทค-วันที่-28-มค-57.docx

Create by  - 2fellows  admin (3/15/2016 2:16:11 PM)