สำนักงาน กสทช. เดินหน้านำ TOR โครงการ USO เพื่อให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ขึ้นเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ก่อนนำไปประกวดราคา

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. เดินหน้านำขอบเขตการดำเนินงาน หรือ TOR โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ขึ้นเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. [http://www.nbtc.go.xn--th%20-0crzfqdwdzd/]www.nbtc.go.th เพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่            19 - 28 พ.ค. 2560 และจะมีการออกประกวดราคาในเดือน มิ.ย. 2560 คาดว่าหากสามารถลงนามในสัญญาได้ในช่วงต้นเดือน ส.ค. 2560 จะสามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2560 ไม่น้อยกว่า  50 หมู่บ้านทั่วประเทศ และจะให้บริการครบทั้ง 3,920 หมู่บ้านภายในเดือน ก.ค. 2561

โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบนี้ เป็นโครงการที่จะขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยโครงสร้างพื้นฐานแบบมีสาย (Fiber Optic)  เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดย 3,920 หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมาก หรือที่เรียกว่า Zone C+ และอยู่นอกเหนือขอบเขตการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 “สำนักงาน กสทช. เดินหน้าโครงการนี้อย่างเต็มที่ เมื่อรวมกับหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงดีอีแล้วจะทำให้ประเทศไทยมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ”  นายฐากร กล่าว
 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/17/2017 3:52:29 PM)

Download

Page views: 1827