สำนักงาน กสทช. จัดประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ “NBTC International Conference on Policy for Cyber Sustainability - A Global View” ถกการป้องกันภัยทางไซเบอร์ หลังภาครัฐและเอกชน ถูกจารกรรมข้อมูลได้ง่ายขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับองค์กร International Telecommunications Society หรือสมาคม ITS ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไรในสหรัฐอเมริกา จัดประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ “NBTC International Conference on Policy for Cyber Sustainability - A Global View” โดยเน้นหัวข้อเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นประเด็นสำคัญในระดับโลก เนื่องจากพบว่า สถานการณ์ด้านการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลทั้งของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมีจำนวนมากขึ้น เว็บไซต์ของราชการได้ถูกจารกรรมข้อมูล เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ คัดลอกสำเนาเอกสาร และถึงขั้นถูกลักลอบถ่ายโอนข้อมูลทางราชการ

การประชุมในครั้งนี้มี พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ กสทช. ทำหน้าที่ประธาน กสทช. กล่าวเปิดงาน และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านโทรคมนาคม และเป็นการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อที่สำคัญเกี่ยวกับโทรคมนาคม โดยบรรจุเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ ผ่านกรณีศึกษาของทั่วโลกที่เกิดขึ้น และศึกษารูปแบบในการโจมตีต่าง ๆ อาทิเช่น การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้น Cyber Security กับมุมมองในระดับโลกและความท้าทาย กรณีตัวอย่างการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอดีต เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนจากต่างประเทศ เข้าร่วมกว่า 100 คน

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (14/12/2560 14:53:14)

Download