กสทช. เปิดตัววารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Journal 2017) ชูแนวคิด “Knowledge Journey” องค์ความรู้วิชาการด้านการสื่อสาร

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช. เปิดตัว วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Journal 2017) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจส่งบทความและงานวิจัยเข้ารับการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2560  โดยมีสำนักงาน กสทช. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่งานวิจัยต่างๆ  

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า “การรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญให้เป็นระบบ เพื่อให้สามารถสืบค้น อ้างอิง และพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ” การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันและในอนาคตล้วนต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการสื่อสารแทบทั้งสิ้น ดังนั้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการสื่อสารในทางปฏิบัติที่ควบคู่ไปกับการบันทึกความรู้และศาสตร์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้น อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ ในนามของสำนักงาน กสทช. และคณะผู้จัดทำวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Journal 2017) ต้องขอขอบคุณผู้ส่งบทความเข้ารับการคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2560  รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อทุกท่าน 

วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Journal 2017) ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมส่งบทความมาลงตีพิมพ์ โดยมีจำนวนบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ลงวารสารจำนวนทั้งสิ้น 31 บทความ ซึ่งการจัดทำวารสารวิชาการ กสทช. เป็นประจำทุกปี จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการรวบรวม และเผยแพร่ความรู้ งานวิจัยหรือแนวคิดต่างๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างยั่งยืนสืบไป 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนาที่น่าสนใจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพูดคุยและให้ความรู้ในหัวข้อเสวนาต่างๆ อาทิ “ปรัชญาแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง กับการกำกับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ” โดย พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช. “ลึกแต่ไม่ลับ ฝ่าวิกฤต ประมูล 4G”  โดยเลขาธิการ กสทช. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์, “บริการ OTT : ความท้าทายต่อสื่อเก่าและการกำกับดูแล”, และ “มาตรการกำกับดูแลเงินสกุลดิจิทัลและการปรับใช้กฎหมายไทยกับเงินสกุลดิจิทัล : บิทคอยน์”  เป็นต้น 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน : 
คุณยุทธนา สุขสมบูรณ์  เบอร์โทรศัพท์ : 080 597 7700
อีเมล : [email protected]


 

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (25/12/2560 13:34:31)

Download