ผลการประชุม กสทช. วันที่ 2 ก.ค. 2561

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.)เปิดเผยว่า วันนี้ (2 ส.ค. 2561) ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาวาระสำคัญ 2 วาระเกี่ยวกับ การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อเท็จจริง และสถานการณ์ปัจจุบัน เกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz รวมถึงได้รับทราบผลการนำร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ที่นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวกับใบอนุญาตที่จะปรับเป็นใบอนุญาตแบบใบเล็ก 9 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 5 MHz เมื่อวันที่ 26 – 28 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz ดังกล่าว และให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้คือ ภายในวันที่ 5 ก.ค. 2561

สำหรับสาระสำคัญของหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 1800 MHz กำหนดให้ประมูลคลื่นความถี่รวม 45 MHz โดยแบ่งออกเป็น 9 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 5 MHz ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถประมูลได้สูงสุด 4 ใบอนุญาต (20 MHz) ราคาเริ่มต้นการประมูลอยู่ที่ 12,486 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 25 ล้านบาท โดยผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องวางหลักประกันการประมูล 2,500 ล้านบาท การชำระเงินแบ่งเป็น 3 งวด งวดแรกชำระ 50% ของราคาประมูลสูงสุด งวดที่ 2 ชำระ 25% ของราคาประมูลสูงสุด และงวดที่ 3 ชำระ 25% ของราคาประมูลสูงสุด กรณีผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินค่าประมูลภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล สำนักงาน กสทช. จะริบหลักประกันการประมูลจำนวน 2,500 ล้านบาท และผู้ชนะการประมูลต้องชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1,875 ล้านบาทต่อหนึ่งใบอนุญาตที่ชนะการประมูล

นายฐากร กล่าวว่า ส่วนสาระสำคัญของหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 900 MHz นั้น กำหนดขนาดคลื่นความถี่ที่จะนำมาประมูลเป็น 5 MHz ราคาเริ่มต้นการประมูล 35,988 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 72 ล้านบาท ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลหนึ่งราย กสทช. จะเปิดรับคำขอรับใบอนุญาตเพิ่มเติมอีก30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล หลังจากครบ 30 วัน หากยังมีผู้เข้าร่วมการประมูลเพียงหนึ่งราย กสทช. จะดำเนินการประมูล โดยผู้เข้าร่วมการประมูลต้องเคาะเสนอราคาเพิ่มไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ในการประมูลครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องวางหลักประกันการประมูล1,800 ล้านบาท การชำระเงินแบ่งเป็น 4 งวด งวดแรก ชำระ 4,020 ล้านบาท งวดที่ 2 ชำระ 2,010 ล้านบาท งวดที่ 3 ชำระ 2,010 ล้านบาท และงวดที่4 ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือทั้งหมด กรณีผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินค่าประมูลภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล สำนักงาน กสทช. จะริบหลักประกันการประมูลจำนวน 1,800 ล้านบาท และผู้ชนะการประมูลต้องชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า5,399 ล้านบาท

เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำหรับกรอบเวลาในการจัดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz ที่สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการคู่ขนานกันไป ดังนี้

·       วันที่ 5 ก.ค. 2561 จะนำร่างประกาศหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ทั้งย่าน 1800 MHz และ 900 MHz ทั้งสองฉบับไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

·       วันที่ 6 ก.ค. – 7 ส.ค. 2561 ดำเนินการเชิญชวนและรับเอกสารคำขอผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล

·       วันที่ 8 ส.ค. 2561 เปิดให้ยื่นคำขอเพื่อเข้าร่วมการประมูล

·       วันที่ 9 – 13 ส.ค. 2561 พิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล

·       วันที่ 15 ส.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ

·       วันที่ 16 – 17 ส.ค. 2561 ชี้แจงกระบวนการประมูลและ Mock Auction

·       วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 2561 กำหนดให้เป็นวันประมูลคลื่น 900 MHz

·       วันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 2561 กำหนดให้เป็นวันประมูลคลื่น 1800 MHz

สร้างโดย  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (3/7/2561 10:13:05)

Download