สำนักงาน กสทช. นำส่งเงินรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวดแรก ที่ได้รับจาก AWN เข้ากองทุนดีอี เป็นเงิน 934,275,000 บาท และนำส่งเข้ากระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน เป็นเงิน 5,294,225,000 บาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. นำเงินในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz งวดแรกที่ได้รับจาก AWNหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว เป็นเงิน 934,275,000 บาท นำส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) และนำเงินรายได้จากการประมูลที่หักค่าใช้จ่ายและเงินที่ต้องนำส่งเข้ากองทุนดีอีแล้ว เป็นจำนวนเงิน 5,294,225,000 บาท ส่งเข้ากระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน

ทั้งนี้ การนำส่งเงินเข้ากองทุนดีอี และนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินดังกล่าว เป็นไปตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 ที่ว่า ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.นี้ ซึ่งต้องดำเนินการโดยการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ เว้นแต่ในกรณีเป็นคลื่นความถี่ที่มีเพียงพอต่อการใช้งานหรือนำไปใช้ในกิจการบางประเภทที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร ตามลักษณะและประเภทที่ กสทช. ประกาศกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า จะใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกำหนด โดยให้นำความในมาตรา 41 วรรคสี่ วรรคเจ็ด วรรคเก้า และวรรคสิบมาบังคับใช้โดยอนุโลม และภายใต้บังคับมาตรา 53 (8/1) เงินที่ได้จากการคัดเลือกเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก และเงินที่ต้องนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วเหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และตาม พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 24 (3) เงินที่ได้รับจากการจัดสรรคลื่นความถี่ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ให้สำนักงาน กสทช. จัดสรรให้ในอัตราร้อยละสิบห้าของรายได้จากการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าว รวมถึงบันทึกข้อตกลงเพื่อการประสานและให้ความร่วมมือในการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 1.1 เงินที่ได้รับจากการจัดสรรคลื่นความถี่ตามมาตรา 42 และมาตรา 45 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 จะจัดสรรให้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในอัตราร้อยละสิบห้าของรายได้จากการจัดสรรคลื่นความถี่หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกแล้ว

นายฐากร กล่าว สำหรับเงินค่าประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz งวดแรก ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) เมื่อได้รับแล้ว สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งเข้ากองทุนดีอี และนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

 

สร้างโดย  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (2/10/2561 13:24:07)

Download