สำนักงาน กสทช. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการเน็ตชายขอบ Zone C ยกระดับความโปร่งใสของโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับผู้ชนะการประกวดราคาทุกบริษัทและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล( Zone C ) เพื่อความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.)  กล่าวว่า ปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล จำนวนประมาณ 15,732 หมู่บ้าน (Zone C) และเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบจำนวนประมาณ 3,920 หมู่บ้าน (Zone C) ที่สำนักงาน กสทช. ได้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และได้การตอบรับเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เป็นการยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการภาครัฐ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ส่งผลต่อการจัดทำดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย โดยการดำเนินการดังกล่าว มีผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานตามสัญญา จนถึงขั้นตอนส่งมอบงาน
 

สร้างโดย  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (27/5/2562 15:52:08)

Download