สำนักงาน กสทช. เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสาร ติดตั้งอุปกรณ์ตัวครอบสายสื่อสาร เพื่อตรวจสอบสายที่ไม่ได้รับอนุญาตมาพาดเพิ่ม เริ่มเส้นทางถนนชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า จากการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ผ่านมา ยังพบปัญหาการติดตั้งสายสื่อสารอย่างไม่เป็นระเบียบ และมีการพาดสายสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวนมาก สำนักงาน กสทช. จึงได้ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ให้เป็นผู้จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบสายสื่อสาร รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตรวจสอบสายสื่อสารอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบตัวครอบสายสื่อสารที่มีอุปกรณ์ RFID คอยส่งสัญญาณติดกริ่งที่ตัวครอบท้าย เพื่อให้สามารถทราบข้อมูลสายสื่อสารที่พาดบนเสาไฟฟ้า หากเกิดกรณีมีการละเมิดนำสายสื่อสารมาพาดเพิ่มโดยไม่ได้ขออนุญาต
นายก่อกิจ กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้เลือกพื้นที่ในการทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสายสื่อสาร บนเส้นทางถนนชัยพฤกษ์ ตั้งแต่หน้าร้านแก๊สรถยนต์ ถึง โตโยต้า เมืองนนท์ สาขาชัยพฤกษ์ ฝั่งทิศเหนือ ระยะทาง 1 กิโลเมตร บนเขตพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเป็นเส้นทางที่ได้มีการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนงานแล้ว โดยการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว จะสามารถป้องกันการพาดสายสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาตและตรวจสอบข้อมูลสายสื่อสารที่พาดบนเสาไฟฟ้าในเส้นทางที่สำนักงาน กสทช. ได้มีการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ ผู้ประกอบกิจการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
“เมื่อการติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จและการทดสอบระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน กสทช. จะต่อยอดไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศ  เพื่อป้องกันไม่ให้มีการพาดสายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น พื้นที่ ๆ จัดระเบียบสายแล้วจะมีการใส่ตัวครอบเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาทำอีก และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน” นายก่อกิจ กล่าว
 

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (28/2/2563 13:27:07)