กสทช. เคาะเยียวยาคลื่น 2600 ของ อสมท คิดอายุการถือครองคลื่นความถี่ 6 ปี 5 เดือน เป็นเงิน 3,235.836 ล้านบาท พร้อมอนุมัติเงิน 149.811 ล้านบาท สนับสนุนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐอีก 62 แห่ง สู้โควิด-19 และเพิ่มให้หน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีภารกิจสนับสนุนสถานพยาบาลและโรงพยาบาลของรัฐสามารถยื่นขอการสนับสนุนได้ นอกเหนือจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐขอรับเอง

กสทช. เคาะเยียวยาคลื่น 2600 ของ อสมท คิดอายุการถือครองคลื่นความถี่ 6 ปี 5 เดือน เป็นเงิน 3,235.836 ล้านบาท
พร้อมอนุมัติเงิน 149.811 ล้านบาท สนับสนุนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐอีก 62 แห่ง สู้โควิด-19 และเพิ่มให้หน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีภารกิจสนับสนุนสถานพยาบาลและโรงพยาบาลของรัฐสามารถยื่นขอการสนับสนุนได้ นอกเหนือจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐขอรับเอง

 
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (10 มิ.ย. 2563) ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาเรื่องการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500 – 2690 เมกะเฮิรตซ์ ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยที่ประชุม กสทช. มีมติดังนี้
 
1.การกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้กำหนดค่าทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ให้นับเอาระยะเวลาตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติให้คืนคลื่นความถี่จนถึงวันที่ 3 เม.ย. 2565 เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี รวมกับระยะเวลาการพิจารณาสิทธิในการใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าวที่ทำให้บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขาดความชัดเจนในสิทธิการใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าว โดยเป็นห้วงเวลาตั้งแต่วันที่แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่มีผลบังคับใช้ (20 เม.ย. 2565) ถึงวันที่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบสิทธิการใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าว (23 ก.ย. 2568) เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี 5 เดือน รวมทั้งสองช่วงเวลาเป็นระยะเวลาประมาณ 6 ปี 5 เดือน มูลค่าของการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 3,235,836,754.93 บาท
2.รับทราบและให้ อสมท ปฏิบัติตามหนังสือของ อสมท ที่ นร 6100/1250 ลงวันที่ 4 มิ.ย. พ.ศ. 2563 ต่อไป
3.มอบหมายให้สำนักงานฯ ดำเนินการจ่ายเงินให้กับ อสมท ตามข้อ 2 และตามเงื่อนไขของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ศึกษาเรื่องนี้
 
นายฐากร กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาเรื่องการสนับสนุนสถานพยาบาลและโรงพยาบาลของรัฐสู้โควิด-19 เพื่อให้การช่วยเหลือภาครัฐได้ทันท่วงทีและมากที่สุด จึงเห็นควรมีมติอนุมัติให้หน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีภารกิจสนับสนุนการด้านสาธารณสุขสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานของสถานพยาบาลและโรงพยาบาลของรัฐเพื่อต่อสู้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ จากเดิมที่ให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐเป็นผู้ขอเท่านั้น จากนั้นที่ประชุม กสทช. ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนสถานพยาบาลและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐสู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19) อีกจำนวน 62 แห่ง (63 โครงการ) วงเงินรวม 149.811 ล้านบาท ดังนี้
 
1.โครงการเช่าให้บริการระบบ Call Center (1668 ต้าน COVID 19) ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข งบประมาณจำนวน 422,000 บาท
2.โครงการพัฒนาระบบปรึกษาการแพทย์ทางไกล (Tele – consult) ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข งบประมาณจำนวน 17.415 ล้านบาท
3.โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณจำนวน 8.6 ล้านบาท
4.โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ (COVID 19) ของโรงพยาบาลอุดรธานี งบประมาณจำนวน 7.55 ล้านบาท
5.โครงการคนร้อยเอ็ดปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด งบประมาณจำนวน 8.248 ล้านบาท
6.โครงการจัดทำ ICU Negative pressure Room และห้อง Negative pressure ที่ ER โรงพยาบาลลำปาง (โครงการที่ 2)
ของโรงพยาบาลลำปาง งบประมาณจำนวน 7.04 ล้านบาท
7.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยโรคโควิท-19 ของโรงพยาบาลสกลนคร งบประมาณจำนวน 6.7  ล้านบาท
8.โครงการจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดและดูแลผู้ป่วย COVID 19 ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ งบประมาณจำนวน 9.45 ล้านบาท
9.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สนับสนุนวงเงิน 9.379 ล้านบาท
10.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สนับสนุนวงเงิน 9.268 ล้านบาท
11.โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนวงเงิน 5.5 ล้านบาท
12.โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนวงเงิน 3.576 ล้านบาท
13.โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สนับสนุนวงเงิน 2.537 ล้านบาท
14.โรงพยาบาลบ้านหมี่ ลพบุรี สนับสนุนวงเงิน 2.97 ล้านบาท
15.โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนวงเงิน 3.3 ล้านบาท
16.โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนวงเงิน 0.84 ล้านบาท
17.โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนวงเงิน 5.15 ล้านบาท
18.โรงพยาบาลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนวงเงิน 3.65 ล้านบาท
19.โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนวงเงิน 4.25 ล้านบาท
20.โรงพยาบาลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สนับสนุนวงเงิน 1.133 ล้านบาท
21.โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จังหวัดกรุงเทพฯ สนับสนุนวงเงิน 1.95 ล้านบาท
22.โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สนับสนุนวงเงิน 1.133 ล้านบาท
23.โรงพยาบาลห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนวงเงิน 1.503 ล้านบาท
24.โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนวงเงิน 1.35 ล้านบาท
25.โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก สนับสนุนวงเงิน 0.595 ล้านบาท
26.โรงพยาบาลลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ สนับสนุนวงเงิน 2.058 ล้านบาท
27.โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา สนับสนุนวงเงิน 0.629 ล้านบาท
28.โรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา สนับสนุนวงเงิน 1.951 ล้านบาท
29.โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง สนับสนุนวงเงิน 0.845 ล้านบาท
30.โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สนับสนุนวงเงิน 2.379 ล้านบาท
31.โรงพยาบาลกะเปอร์ จังหวัดระนอง สนับสนุนวงเงิน 1.039 ล้านบาท
32.โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนวงเงิน 1.589 ล้านบาท
33.โรงพยาบาลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สนับสนุนวงเงิน 1.299 ล้านบาท
34.โรงพยาบาลปะเหลียน จังหวัดตรัง สนับสนุนวงเงิน 0.158 ล้านบาท
35.โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี สนับสนุนวงเงิน 0.07 ล้านบาท
36.โรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน สนับสนุนวงเงิน 1.233 ล้านบาท
37.โรงพยาบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สนับสนุนวงเงิน 1.065 ล้านบาท
38.โรงพยาบาลหนองแค ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สนับสนุนวงเงิน 2.058 ล้านบาท
39.โรงพยาบาลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สนับสนุนวงเงิน 5.651 ล้านบาท
40.โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนวงเงิน 0.275 ล้านบาท
41.โรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว สนับสนุนวงเงิน 0.296 ล้านบาท
42.โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนวงเงิน 0.803 ล้านบาท
43.โรงพยาบาลปากพลี จังหวัดนครนายก สนับสนุนวงเงิน 0.435 ล้านบาท
44.โรงพยาบาลหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนวงเงิน 0.213 ล้านบาท
45.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนวงเงิน 0.059 ล้านบาท
46.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุ่มเม่า ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.061 ล้านบาท
47.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.061 ล้านบาท
48.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.061 ล้านบาท
49.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.061 ล้านบาท
50.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.061 ล้านบาท
51.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.061 ล้านบาท
52.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.061 ล้านบาท
53.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.061 ล้านบาท
54.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.061 ล้านบาท
55.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.061 ล้านบาท
56.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.061 ล้านบาท
57.โรงพยาบาลกระบี่ สนับสนุนวงเงิน 0.219 ล้านบาท
58.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนวงเงิน 0.219 ล้านบาท
59.โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนวงเงิน 0.219 ล้านบาท
60.โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สนับสนุนวงเงิน 0.219 ล้านบาท
61.โรงพยาบาลคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สนับสนุนวงเงิน 0.219 ล้านบาท
62.โรงพยาบาลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สนับสนุนวงเงิน 0.219 ล้านบาท
63.โรงพยาบาลลำทับ จังหวัดกระบี่ สนับสนุนวงเงิน 0.219 ล้านบาท
 
ซึ่งหลังจากนี้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐยังสามารถขอรับการสนับสนุนเข้ามาได้ที่ กสทช. โดยตรงจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ซึ่ง กสทช. จะรีบพิจารณาโครงการ เพื่ออนุมัติเงินสนับสนุนให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อต่อสู้กับไวรัสโคโรน่า 2019
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
 

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (10/6/2563 14:13:41)

Download