กสทช. ปรับปรุงประกาศโดรนฉบับใหม่ กำหนดให้ผู้ที่ครอบครองโดรนใหม่ หลังวันที่ 23 ก.ย. 2563 จะต้องมาขึ้นทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากครอบครอง หากไม่มาจะมีค่าปรับตามกฎหมาย

กสทช. ปรับปรุงประกาศโดรนฉบับใหม่ กำหนดให้ผู้ที่ครอบครองโดรนใหม่ หลังวันที่ 23 ก.ย. 2563 จะต้องมาขึ้นทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากครอบครอง หากไม่มาจะมีค่าปรับตามกฎหมาย
นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า หลังวันที่ 23 กันยายน 2563 ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสำหรับใช้งานเป็นการทั่วไป หรือที่เรียกกันว่า ประกาศโดรน จะมีผลบังคับใช้ ทำให้ผู้ที่มีโดรนไว้ในครอบครองมีหน้าที่ต้องมาขึ้นทะเบียนโดรน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้ครอบครองเครื่อง สำหรับผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนโดรนกับสำนักงาน กสทช. ไว้แล้วก่อนหน้านี้ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับใบอนุญาตให้มี ใช้ และนำออกซึ่งวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ผู้ที่มีหน้าที่ต้องมาขึ้นทะเบียนโดรน ได้แก่ 1.เจ้าของโดรนและผู้ใช้งานทั่วไป 2.นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นำโดรนเข้ามาใช้ในประเทศไทย 3.ผู้ที่นำโดรนเข้ามาใช้ในภารกิจชั่วคราว เช่น นำมาใช้ถ่ายภาพยนตร์ ใช้ในงานโชว์ 4.หน่วยงานของรัฐทั้งหมด ยกเว้นหน่วยงานความมั่นคง
นายสุทธิศักดิ์ กล่าวว่า ประชาชนที่มีโดรนไว้ในครอบครองสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนโดรนได้ที่สำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) กรุงเทพ หรือ สำนักงาน กสทช. ภาค หรือสำนักงาน กสทช. เขต ตามที่ท่านสะดวก โดยมีค่าธรรมเนียมคำขอ 200 บาทต่อเครื่อง ทั้งนี้ ให้ยื่นขึ้นทะเบียนภายใน 30 วันนับตั้งแต่มีโดรนไว้ในครอบครอง ฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักงานอนุญาตวิทยุคมนาคม 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 7850 หรือ 7852 หรือ กสทช. Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1200

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (3/9/2563 16:39:42)

Download