นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล “รัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563” แก่สำนักงาน กสทช.

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล “รัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563” แก่สำนักงาน กสทช.
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (3 ธ.ค 2563) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 (DG Awards 2020) แก่สำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็น 1 ใน 10 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 (Digital Government Awards 2020) จากผลการดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2563 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) หรือ สพร. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี โดยรางวัลรัฐบาลดิจิทัลเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ซึ่งในปีนี้สำนักงาน กสทช. ได้รับคัดเลือกเป็นลำดับที่ 6 จาก 1,926 หน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง
นายไตรรัตน์ กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดให้การพัฒนาองค์กรไปสู่สำนักงานดิจิทัลเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ โดยได้มีการตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ไปสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2565) เพื่อพัฒนาสำนักงานไปสู่การเป็น NBTC Digitalization โดยเน้นให้ความสำคัญกับ “คน” “กระบวนงาน” “ข้อมูล”และ “เทคโนโลยีดิจิทัล” โดยเฉพาะในเรื่อง “คน” ซึ่งสำนักงานมองว่าเป็นกุญแจที่สำคัญที่สุดในการดำเนินการ สำนักงานได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของสำนักงานฯ การปรับเปลี่ยน Mindset ของบุคลากรในองค์กรให้เปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะร่วมมาส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสำคัญในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสำรวจความเห็น Pain point ความต้องการของบุคลากรในสำนักงานฯ และประชาชน (User Centric) เพื่อให้การออกแบบสำนักงานดิจิทัล สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนทำงานและประชาชนได้ตรงเป้ามากที่สุด ก่อนที่จะไปเลือกเทคโนโลยีเพื่อมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน พร้อมทั้งแก้ไข ปรับปรุง กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัลอย่างแท้จริง
นายไตรรัตน์ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า โครงการแรกที่สำนักงาน กสทช. เริ่มพัฒนาคือโครงการ NBTC Service Portal ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการ One Stop Service โดยประชาชนสามารถเข้ามายื่นขอรับบริการ กรอกข้อมูลและแนบเอกสารโดยระบบจะดึงข้อมูลแบบอัตโนมัติจากฐานข้อมูลของสำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่าน Linkage Center จนถึงการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้บริการข้อมูลที่ประชาชนควรรู้เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ทำให้ประชาชนสามารถรับบริการจากสำนักงาน กสทช. ได้แบบทุกที่ทุกเวลา NBTC Service Portal ถือเป็นจุดเริ่มที่สำคัญในการเดินหน้าสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัลเต็มรูปแบบของสำนักงาน กสทช. ในอนาคต

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (12/4/2020 10:16:29 AM)

Download

Page views: 310