สำนักงาน กสทช. กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาติดต่องาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สำนักงาน กสทช. กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาติดต่องาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ 4-31 ม.ค. 2564 ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ดังนี้
1. ให้พนักงาน กสทช. มาปฏิบัติงานที่สำนักงานได้ไม่เกินร้อยละ 25 ที่เหลือให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 ม.ค. 2564
2. ผู้ที่มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน ให้เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ไม่มาจากพื้นที่โซนสีแดงที่ความเสี่ยงสูงจาก 28 จังหวัดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด
3. ผู้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ให้ปฏิบัติงานตามมาตรการการทำงานที่บ้านของสำนักงาน กสทช. (Work from Home หรือ WFH) อย่างเคร่งครัด
4. ให้ผู้อำนวยการสำนักมาปฏิบัติที่สำนักงานตามวันเวลาปกติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสถานการณ์ และป้องกันตนเองตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด
5. การประชุม สัมมนา ให้เลื่อนการจัดงานออกไปก่อน โดยให้ใช้การจัดประชุมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก
6. ผู้มาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ให้ใส่หน้ากากอนามัยมาทำงาน ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นอาคาร และสแกนเข้าและออกด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้ง กรณีวัดอุณหภูมิได้เกิน 37.5 องศา ไม่อนุญาตให้ขึ้นอาคาร และให้ไปพบแพทย์ทันที
7. ผู้มาติดต่องานจากภายนอก หากต้องการส่งพัสดุ ไม่อนุญาตให้ขึ้นอาคาร กรณีส่งหนังสือจากภายนอกกำหนดจุดรับส่ง ทั้งนี้หากต้องมีการพบปะ หารือ พูดคุยให้ผู้ประสานงานจัดให้อยู่ในบริเวณที่โล่ง อากาศถ่ายเทเป็นหลัก
8. สำหรับผู้มาติดต่องาน ให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา วัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารเพื่อติดต่องาน หากสะดวกติดต่องานผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือหากไม่ทราบเลขหมายติดต่อสามารถสอบถามที่ 0 – 2670 – 8888 กด 0 เพื่อติดต่อโอเปอเรเตอร์ กรณีมีเรื่องร้องเรียนบริการโทรคมนาคม โทรทัศน์ วิทยุ ติดต่อ กสทช. คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1200 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. www.nbtc.go.th
9. สำนักงาน กสทช. ปรับการให้บริการงานอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยให้บริการเฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 16.30 น. เริ่มตั้งแต่วันนี้ (4 ม.ค. 2564) เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้การยื่นขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ ยังให้บริการตามวันและเวลาปกติ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nbtc.go.th
นายไตรรัตน์ กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. มีมาตรการควบคุมการเข้า – ออกพื้นที่ในบริเวณสำนักงานอย่างเคร่งครัด โดยปิดพื้นที่บริเวณที่ไม่จำเป็น กำหนดสถานที่ต่างๆ ให้มีทางเข้า – ออกทางเดียว และปิดบริเวณทางเชื่อมอาคารต่างๆ มีการจัดอุปกรณ์การตรวจวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ และรณรงค์ลดการสัมผัสด้วยมือ กลุ่มแม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถ และผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้สวมหน้ากาก ถุงมือขณะปฏิบัติงาน ให้ทำความสะอาดลูกบิด ที่จับประตู ลิฟต์โดยสาร ห้องประชุม ให้มีแอลกอฮอล์พ่นฆ่าเชื้อทุกชั่วโมง มีหน้ากากอนามัยสำรองไว้
“สำนักงานฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างทั่วประเทศ และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน กสทช. และประชาชนผู้มาติดต่อกับสำนักงานฯ จึงได้ออกมาตรการดังกล่าว” นายไตรรัตน์ กล่าว
 
 

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (5/1/2564 9:59:10)

Download