สำนักงาน กสทช. เปิดตัว “Mobile ID” เบอร์มือถือ แทนบัตร แทนตัวคุณ

สำนักงาน กสทช. เปิดตัว “Mobile ID” เบอร์มือถือ แทนบัตร แทนตัวคุณ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เปิดตัว “Mobile ID” เบอร์มือถือ แทนบัตร แทนตัวคุณ ต่อยอดการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลลงทะเบียน SIM Card ของเลขหมายโทรศัพท์มือถือให้กลายเป็นหนึ่งใน Digital Identity ของประเทศไทย
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ “Mobile ID” ที่ กสทช. ร่วมมือกับโอเปอร์เรเตอร์ทั้ง 4 ค่าย ไม่ว่าจะเป็น AIS DTAC TRUE และ NT พัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางและส่งเสริมนวัตกรรมในการเข้าใช้ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนแทนการเอกสารแสดงตนในการเข้าใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจนถูกมิจฉาชีพนำไปใช้ในการปลอมแปลง โดยที่ระบบ “Mobile ID” นี้ ได้พัฒนำเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของสำนักงานพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA จึงมีความสะดวก ปลอดภัย และเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำร
ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริกำร “Mobile ID” เบอร์มือถือ แทนบัตร แทนตัวคุณ ณ ศูนย์บริการเครือข่ำยโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานอยู่ โดยแสดงบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องและถ่ายภาพใบหน้ำ เพื่อเปรียบเทียบพิสูจน์ตัวตนของท่าน เพียงเท่านี้ก็จะสามารถใช้บริการ “Mobile ID” ผ่านแอปพลิเคชันของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่าน กับธุรกรรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้แล้ว
โดยในระยะแรก ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวำคม 2564 เป็นต้นไป ประชาชนจะสามารถสมัครและใช้บริการ “Mobile ID” ในการเปิดบัญชีกับ “ธนาคารกรุงเทพ” โดย ลูกค้า AIS สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ และลูกค้าจะสามารถใช้ Mobile ID ไปยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงเทพ 9 สาขานำร่องในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักงานใหญ่สีลม เซ็นทรัลเอ็มบำสซี เซ็นทรัลลาดพร้าว เซ็นทรัลวิลเลจ ดิเอ็มควอเทียร์ จามจุรีสแควร์ เดอะมอลล์งามวงศ์วำน เดอะคริสตัล 2 และฟิวเจอร์พำร์ค รังสิต 2 และภายในเดือนธันวาคมนี้ ลูกค้าของ NT จะสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ภายในไตรมาส 1 ปี 2565 ประชาชนจะสามารถใช้บริการ “Mobile ID” ในการยืนยันตัวตน กับ กรมการขนส่งทำงบก สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร ไปรษณีย์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก และเครดิตบูโร ต่อไป
นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความน่าเชื่อถือ สะดวก ปลอดภัย และสอดรับกับพฤติกรรมของคน ในยุคดิจิทัล โดยออกมาเป็นระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ “Mobile ID” และวันนี้สำนักงาน กสทช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแล้วที่จะเปิดให้บริการ “Mobile ID” เบอร์มือถือ แทนบัตร แทนตัวคุณ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทดสอบทดลองการใช้งาน ในระยะ Sandbox โดยจะเริ่มจากการใช้ Mobile ID เพื่อเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ และภายในไตรมาส 1 ปี 2565 จะสามารถให้ประชาชนร่วมทดลองใช้บริการกับหน่วยงานอื่นๆ ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ร่วม MOU ไว้ เช่น ใช้บริการ “Mobile ID” เพื่อยืนยันตัวตนในกำรสมัครใช้บริการใบขับขี่ดิจิทัล DLT QR License ของกรมการขนส่งทางบก การยืนยันตัวตนเพื่อเข้าระบบเพื่อยื่นภาษีแบบออนไลน์ E-FILING ของกรมสรรพากร การแสดงตนเพื่อรับ-ส่ง พัสดุของไปรษณีย์ไทย และการเปิดบัญชีการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ SET เป็นต้น
นายศรัณย์ ผโลประการ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการขยายบทบาทสู่การเป็น Digital Platform ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดพลังในการขยายขีดความสามารถสร้างสรรค์ Innovation หรือบริกำร Digital ใหม่ๆ
ให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งโครงกำร Mobile ID ระยะทดสอบนี้ เอไอเอส ได้ร่วมมือกับ สำนักงาน กสทช. ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบเป็นรายแรกของประเทศ เพื่อให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้าของเอไอเอส ให้มีความสะดวก ปลอดภัย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ครอบคลุมถึงธุรกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และพร้อมที่จะส่งเสริมนโยบายรัฐบาลในกำรสนับสนุนให้ใช้ดิจิทัลไอดีในการพัฒนำโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของประเทศอีกด้วย
นายเรวัฒน์ ตันกิตติกร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานช่องทางการขาย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหำชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ดีแทคยินดีสนับสนุนรัฐบำล และ กสทช. ในการพัฒนา “การยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล” ให้ประสบความสำเร็จและใช้งานได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในกำรสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้กลยุทธ์ Fast Forward Digital ในการมุ่งเน้นให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้ำถึงบริกำรดิจิทัลได้อย่ำงทั่วถึงและเท่าเทียมด้วย พันธกิจ “ดีทั่วดีถึง” เพื่อชีวิตเท่าเทียม ลดอุปสรรคในการเข้าถึงและมุ่งส่งเสริมการใช้การงานดิจิทัลเพื่อทุกคนทั่วไทย เรำมองเห็นโอกำสมำกมำยสำหรับกำรให้บริกำรดิจิทัลที่สะดวกเพิ่มขึ้น และไว้ใจได้ในควำมปลอดภัยของข้อมูลแก่ลูกค้าของเรา โดยระบบ Mobile ID นี้จะช่วยให้ลูกค้ำดีแทคสามารถลงทะเบียนซิมใหม่หรือรับบริการธุรกรรมอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว และระบบ Mobile ID สามารถลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน ในกระบวนการยืนยันตัวตนได้อีกด้วย”
นำยนิติธรรม โกวิทกูลไกร หัวหน้ำคณะผู้บริหำร (ร่วม) ด้ำนสินค้ำและบริกำร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) หรือ TRUE กล่ำวว่ำ ขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้ำวเข้ำสู่ยุคสังคมดิจิทัลอย่ำง เต็มรูปแบบ ซึ่งบริษัทฯ มีควำมยินดีที่ได้ร่วมมือกับสำนักงำน กสทช. สนับสนุนกำรทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประชำชน ให้มีควำมสะดวก และปลอดภัย โดยกำรพัฒนำระบบกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วย Mobile ID จะทำให้ลูกค้ำของทรู สำมำรถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือยืนยันตัวตนในกำรทำธุรกรรมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยกำรร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงทั่วถึงและแพร่หลำยในทุกมิติ อีกทั้งยังเป็นกำรส่งเสรืมโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลของประเทศไทย
นำยวงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนดิจิทัล บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน) หรือ NT กล่ำวว่ำ NT เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนโทรคมนำคมและดิจิทัลของประเทศเพื่อสนับสนุนนโยบำย Thailand 4.0 ที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย นวัตกรรรม NT จึงได้ร่วมพัฒนำระบบกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วย Mobile ID เพื่อให้ประชำชนสำมำรถ ทำธุรกรรมต่ำงๆ กับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนได้สะดวกและปลอดภัยมำกขึ้น โดยหลังจำกสมัครใช้บริกำร Mobile ID แล้ว ลูกค้ำ NT สำมำรถใช้โทรศัพท์มือถือในกำรยืนยันตัวตนแทนบัตรประชำชนเพื่อเข้ำรับบริกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เข้ำร่วมโครงกำรได้
นำยกึกก้อง รักเผ่ำพันธุ์ รองผู้จัดกำรใหญ่ ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) กล่ำวว่ำ ธนำคำรกรุงเทพมีควำมยินดีที่ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรริเริ่มพัฒนำระบบ Mobile ID ร่วมกับสำนักงำน กสทช. และภำคอุตสำหกรรมโทรคมนำคม จนสำมำรถได้เริ่มเปิดใช้บริกำรดังกล่ำวได้ที่ธนำคำรกรุงเทพเป็นแห่งแรก ซึ่งเชื่อมั่นว่ำจะช่วยอำนวยควำมสะดวก และส่งมอบประสบกำรณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้ำ ทั้งกำรใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงดิจิทัลที่สำมำรถ เปิดใช้งำนบัญชีเงินฝำกออนไลน์ได้อย่ำงมั่นใจ สะดวกสบาย ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ รวมถึงกรณีกำรใช้บริการที่สำขำ ของธนาคาร Mobile ID ก็ช่วยยืนยันเบอร์โทรศัพท์ได้ง่ำยๆ ที่สำคัญลูกค้ำยังคงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของ กำรทำธุรกรรมต่างๆ โดยเฉพำะขั้นตอนกำรพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลของลูกค้ำอย่ำงถูกต้องก่อนทำธุรกรรม ซึ่งเป็นประเด็นที่ธนำคำรให้ควำมสำคัญอย่ำงมำกและเป็นสิ่งที่ตอกย้ำถึงควำมน่ำเชื่อถือในฐานะสถาบันการเงิน ดังนั้น ควำมร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งควำมภำคภูมิใจของธนำคำรกรุงเทพที่ได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบนิเวศน์ด้ำนดิจิทัลของประเทศไทย อันจะมีบทบำทสำคัญและสำมำรถต่อยอดไปสู่ควำมก้ำวหน้ำด้ำนบริกำร ทำงกำรเงินได้อีกหลำกหลำยมิติในอนาคต

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (12/3/2021 12:02:40 PM)

Download

Page views: 1488