สำนักงาน กสทช. จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่ง ประเทศไทย ร่วมพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม และกลุ่มคนพิการ

สำนักงาน กสทช. จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่ง
ประเทศไทย ร่วมพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 
ให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม และกลุ่มคนพิการ 

  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล จำนวน 2 ฉบับ โดยมีนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.) นายประทีบ ทรงลำยอง
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
ร่วมลงนาม


นายไตรรัตน์ กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทั้ง 2 ฉบับนี้ ประกอบด้วย โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ระหว่างสำนักงาน กสทช. และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และโครงการ
ความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับ
กลุ่มคนพิการ ระหว่างสำนักงาน กสทช. และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยทั้ง 2 โครงการ 
มีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพ
สู่สังคมดิจิทัล ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มละไม่น้อยกว่า 20,000 คน ระยะเวลา 720 วัน 


นายไตรรัตน์ กล่าวว่า การร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งสร้างโอกาสและความเสมอภาค เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และพัฒนาอาชีพไปสู่สังคมดิจิทัล


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (4/8/2022 4:50:35 PM)

Download

Page views: 322