ผลการประชุม กสทช. นัดพิเศษ เรื่องพิจารณากำหนดคุณสมบัติอื่นของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช.

 
           วันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 5/2566 ได้พิจารณาเรื่อง พิจารณากำหนดคุณสมบัติอื่นของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. โดยประธาน กสทช. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกระบวนการที่จะใช้ในการสรรหา เลขาธิการ กสทช. ตามหน้าที่ประธาน กสทช. ตามมาตรา 61 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ระบุว่า “ให้ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของ กสทช. เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ กสทช.” เพื่อคัดสรรบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
           โดยในที่ประชุม ประธาน กสทช. ได้รับฟังความเห็นจากกรรมการ กสทช. เพื่อรับไปพิจารณาปรับปรุงกระบวนการที่จะใช้สรรหาให้สมบูรณ์โดยยึดตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยระหว่างนั้นมีการขอให้ลงมติเลื่อนการกำหนดคุณสมบัติของเลขาธิการ กสทช. ไปอีก โดยที่ประชุมมีมติ 3:3 ซึ่งคะแนนเสียงเท่ากัน ประธาน กสทช. จึงได้ใช้สิทธิในฐานะประธานที่ประชุมลงมติชี้ขาดเพื่อให้ดำเนินการพิจารณาประชุมพิจารณากำหนดคุณสมบัติอื่นของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ต่อไป
            ซึ่งเรื่องพิจารณาดังกล่าว สำนักงาน กสทช. ได้เสนอวาระการประชุมให้ กสทช. พิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ให้สอดคล้องกับมาตรา 61 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ระบุว่า “เลขาธิการ กสทช. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันแต่งตั้งและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 รวมทั้งคุณสมบัติอื่นตามที่ กสทช. กำหนด” ด้วยเหตุนี้ กสทช. จึงมีหน้าที่กำหนดคุณสมบัติอื่นถ้ามี
            โดยที่ประชุมมีมติ 3:3 ซึ่งคะแนนเสียงเท่ากัน ประธาน กสทช. ใช้สิทธิในฐานะประธานที่ประชุม ลงมติชี้ขาดให้ยึดถือคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เคยสรรหาไว้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระเพื่อพิจารณาลงมติ เพียงวาระเดียว
 

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (3/8/2023 3:57:53 PM)

Download

Page views: 161