ประธาน กสทช. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

                วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับนายโรเบิร์ต เอฟ.โกเดค (H.E. .Mr. Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งได้ให้เกียรติประธาน กสทช. เป็นอย่างสูงในการเข้าเยี่ยมคารวะ โดยเอกอัครราชทูตโกเดคได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณที่ประธาน กสทช. ได้ให้การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และสหรัฐอเมริกาในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในด้านต่างๆ ทั้งการส่งเสริมการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล (Digitisation) และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การสนับสนุนบริการโทรเวชกรรม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับหน่วยงานของสหรัฐฯ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศมาโดยตลอด นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตโกเดคได้ให้คำมั่นว่ายินดีจะสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภายใต้การนำของประธาน กสทช. ในการผลักดันและยกระดับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมของไทยสู่สากลต่อไป

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (8/18/2023 8:56:13 AM)

Download

Page views: 45