สำนักงาน กสทช. ร่วมกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Telecommunications Regulatory Policies and the Future of Digital Trade

          สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Telecommunications Regulatory Policies and the Future of Digital Trade ในระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม คาร์ลตัน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าร่วมกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวถึงความสำคัญของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้
          การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แบ่งปันประสบการณ์ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
ในมุมมองของการกำกับดูแลและการทำธุรกิจในวงการของเศรษฐกิจดิจิทัล การแบ่งปันกรณีศึกษาที่ได้มีการศึกษาวิจัยมาแล้ว และทราบถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และข้อมูลจากหน่วยงานสถาบันการศึกษาจากที่ต่างๆ ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสถานเอกอัครรัฐทูตจากประเทศต่างๆ หน่วยงานระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาหรือทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศในด้านกิจการโทรคมนาคม และเศรษฐกิจการค้าดิจิทัล
          นอกจากนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์ เข้าร่วมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อเรื่องกรอบการค้าดิจิทัลในปัจจุบัน รวมถึงภายในงานประชุมยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเข้าร่วมให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้ โดยในวันแรกของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้มีการอภิปรายถึงแนวคิดและแนวโน้วของ Digital Trade ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเกิดของเทคโนโลยีใหม่อย่าง AI ที่ส่งผลต่อการค้าดิจิทัล และกิจการโทรคมนาคม การพูดคุยแลกเปลี่ยนภายใต้กฎระเบียบ นโยบาย และความสำคัญของการค้าดิจิทัล อีกทั้งยังมีการอภิปรายเรื่องการค้าดิจิทัลภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี ซึ่งในหัวข้อดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายนทชาติ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงาน กสทช. นางสาวพริ้วแพร ชุมรุม ผู้อำนวยการสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ในวันที่สองของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นายนทชาติฯ ได้เป็นผู้บรรยายพูดถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมภายใต้ของสำนักงาน กสทช. ที่จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย และมีผู้แทนจาก APEC ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา และผู้แทนจากองค์การการค้าและการพัฒนาของสหรัฐฯ (USTDA) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อในยุคดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดและร่วมอภิปรายถึงความท้าทายโอกาส และแนะนำแนวทางการปฏิบัติและรับมือเพื่อพร้อมเข้าสู่ยุคการค้าดิจิทัลและกิจการโทรคมนาคมในปัจจุบัน
          อย่างไรก็ตาม การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้เป็นการทำความเข้าใจร่วมกันกับผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงการค้าดิจิทัล ในการวิเคราะห์ การจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย มาตรการระดับประเทศ ระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคของการจัดทำความตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำถึงบทบาทสำคัญของประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ต่อไป

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (10/30/2023 4:21:24 PM)

Download

Page views: 40