สำนักงาน กสทช. ถกแนวทางแก้ไขปัญหากล้องวงจรปิดไร้สายรบกวนความถี่สัญญาณ 5G ย่าน 2600 MHz

สำนักงาน กสทช. หารือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ กรณีตรวจพบสัญญาณรบกวนจากกล้องวงจรปิดไร้สายที่ใช้ความถี่ WiFi 2.4 GHz ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงาน กสทช. กำหนด จนรบกวนการใช้งานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G ย่าน 2600 MHz ของ AIS

          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการแทน รองเลขาธิการ สายงานกิจการภูมิภาคเป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด กรณีการตรวจพบสัญญาณรบกวนการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G ย่านความถี่ 2600 MHz จากกล้องวงจรปิดไร้สายที่ใช้ความถี่ WiFi 2.4 GHz ในช่วงความถี่ 2495 - 2513 MHz ซึ่งไม่สอดคล้องตามมาตรฐานของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป กสทช. ที่กำหนดให้ใช้ความถี่ได้ไม่เกิน 2500 MHz และจากการตรวจสอบพบว่า ผู้ใช้งานกล้องวงจรปิดไร้สายที่มีการใช้งานคลื่นความถี่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ กสทช. ดังกล่าว ได้สั่งซื้อและนำเข้าผ่านช่องทาง/Platform ออนไลน์ โดยกล้องวงจรปิดดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการผ่านการอนุญาตและตรวจสอบรับรองมาตรฐานตามขั้นตอนที่สำนักงาน กสทช. กำหนด

          ตามข้อกำหนดของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป กำหนดว่า “ให้อุปกรณ์ใด ๆ ที่มีการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 2400 - 2500 MHz และมีกำลังส่งไม่เกิน 100 mW e.i.r.p. ที่เป็นการใช้งานแบบทั่วไป หรือแบบ RFID / RLAN จะได้รับยกเว้นใบอนุญาตมี ใช้ ทำ นำเข้า นำออก ตั้ง ตามที่กำหนดไว้ของ พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ต้องผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานให้สอดคล้องตามที่ กสทช. กำหนดไว้” สำหรับกรณีกล้องวงจรปิดไร้สายที่เป็นสาเหตุของการรบกวนดังกล่าวได้ใช้ความถี่เกินกว่าขอบเขตข้อกำหนดไม่สอดคล้องตามประกาศ กสทช. ดังกล่าว จึงไม่ได้รับยกเว้นใบอนุญาตวิทยุคมนาคม และกล้องวงจรปิดไร้สายดังกล่าวได้ถูกนำเข้ามาจำหน่าย และใช้งานในประเทศไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

          สำนักงาน กสทช. จึงขอความร่วมมือให้ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิดดังกล่าวยุติการนำเข้าและจำหน่ายกล้องวงจรปิดดังกล่าว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิดดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงกับผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิดไร้สายเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน การนำเข้า และการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการรบกวนการใช้งานความถี่ในกิจการต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้ง จะประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหากล้องวงจรปิดไร้สาย หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ที่มีการใช้งานคลื่นความถี่ มาใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (11/13/2023 1:45:37 PM)

Download

Page views: 132