ประกาศรายชื่อบุคคลที่กำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  
ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 และมาตรา 15 (UN Sanction List) รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก)

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/1/2023 4:17:55 PM)

Download

Page views: 24