ประกาศรายชื่อบุคคลผู้เข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์)

     หากผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนพลเอก บุณยวัจน์  เครือหงส์  กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์) กรุณาส่งข้อมูลได้ที่  ตู้ ปณ. 45 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305  หรือที่ประธานกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ  สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เลขที่  1111  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300  หรือที่  https://www.senate.go.th  ภายในวันพุธที่  22  พฤศจิกายน  2566

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/13/2023 4:47:37 PM)

Download

Page views: 11